Projekt Zelená domácnostiam II

od | jan 6, 2022 | Dotácie, Kúrenie, Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo s „dotáciou“ až do 3.400,- EUR.

Uvažujete nad zmenou spôsobu vykurovania Vášho rodinného domu? Teraz je ten správny čas!

Využite príspevok na realizáciu vykurovania Vášej domácnosti v rámci realizácie podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v Domácnostiach poskytovaného z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Pre koho je výzva určená?

[scp_block_quote_alt width=“33%“ float=“right“]  [/scp_block_quote_alt]

V projekte Zelená domácnostiam II môžu o príspevok na tepelné čerpadlo, ,,dotáciu“ žiadať majitelia

 • rodinných domov
 • ako aj rodinných domov vo výstavbe (vyžaduje sa kópia právoplatného stavebného povolenia).

Z projektu sú vylúčené stavby ako chaty, objekty pre individuálnu rekreáciu, bytové domy, garáže a iné.

Ako zistím či je moja stavba naozaj evidovaná ako rodinný dom?

Uvedené zistíte z listu vlastníctva k danej nehnuteľnosti v časti „Stavby“ stĺpec „Popis stavby“.

Podmienky, ktoré žiadateľ musí spĺňať:

 • rodinný dom musí byť v osobnom vlastníctve, bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa alebo podielovom vlastníctve žiadateľa
 • rodinný dom však zároveň nesmie byť vo vlastníctve/spoluvlastníctve právnickej osoby
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku podnikateľského subjektu
 • náklady spojené s uźívaním rodinného domu (elektrická energia a pod.) v hodnote 16% a viac z celkových nákladov spojených s uźívaním rodinného domu nesmú byť evidované v účtovníctve podnikateľského subjektu, vrátane neziskových organizácií
 • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% z celkovej podlahovej plochy za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu, prípadne subjektu vykonávajúcemu obdobnú hospodársku činnosť
 • rodinný dom nesmie byť prenajatý inej fyzickej osobe za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť

Podmienky kladené na zhotoviteľa:

 • zhotoviteľ, t.j. spoločnosť musí mať platne uzavretú „Zmluvu o preplácaní poukážok“ so SIEA
 • inštalácia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 309/2009 Z. z.“)

Za týmto účelom vedie SIEA zoznam zhotoviteľov oprávnených vykonávať inštalácie tepelných čerpadiel v projekte Zelená domácnostiam II.

Naša spoločnosť všetky podmienky kladené zo strany SIEA na zhotoviteľa spĺňa a preto je zaregistrovaná v zozname zhotoviteľov vedenom SIEA pod obchodným menom Eren Group s. r. o., IČO: 51 937 450.

Ako postupovať po inštalácii zariadenia do domácnosti:

 • v prípade, že využijete dotáciu na niektoré zo zariadení v projekte Zelená domácnostiam II (fotovoltaické panely, solárne / slnečné kolektory, veterné turbíny, kotol na biomasu, tepelné čerpadlá) nebude možné už na to isté zariadenie v budúcnosti získať opätovne dotáciu na jednu a tú istú nehnuteľnosť
 • domácnosť je povinná poskytnúť SIEA súčinnosť pri kontrole spĺňania podmienok ako aj skutočnosti, že zariadenie bolo naozaj namontované
 • domácnosť v prípade poruchy zariadenia v zákonom stanovenej záručnej dobe je povinná zariadenie reklamovať (uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady)

Výška dotácie na tepelné čerpadlo:

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia vyplýva, že maximálnu dotácia, ktorú môže domácnosť získať je na tepelné čerpadlo s výkonom 10kw.

Ak však Vaša nehnuteľnosť potrebuje výkonnejšie tepelné čerpadlo, napr. 14kw nie je to problém pre získanie dotácie, avšak na výkonnejšie zariadenia sa z hľadiska preplácania nákladov bude hľadieť ako na zariadenie s výkonom 10kw.

Zoznam nákladov preplácaných z príspevku:

 • tepelné čerpadlo (zariadenie samotné)
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody
 • zemné vrty (pri TČ zem-voda)
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka)
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla
 • montážne práce
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Všetky vyššie uvedené náklady spojené s montážou tepelného čerpadla sú považované za opodstatnené a sú v projekte Zelená domácnostiam II preplácané.

Náklady, ktoré nie sú vyššie uvedené však nebudú preplácané. Sem môžeme zaradiť napríklad prvky umelej inteligencie, rohože podlahového kúrenia, radiátory a pod. Jedná sa najmä o také prvky, ktoré nie sú nevyhnutné pre uvdenie tepelného čerpadla do prevádzky.

Nie ste si istý, či rozumiete vyššie uvedeným informáciám?

To nie je žiadny problém. Obráťte sa na nás a my sa pokúsime Vám poradiť a spoločne odstránime všetky nezrovnalosti.

Zdá sa Vám postup získania dotácie na tepelné čerpadlo komplikovaný? Využite našu službu zastupovanie pred poskytovateľom poukážok SIEA a my za Vás vybavíme všetky potrebné dokumenty a podklady.

Táto služba pre našich zákazníkov nie je spoplatnená.

Pre domácnosti, ktoré sa rozhodnú využiť služby iného dodávateľa je táto služba spoplatnená v sume 100,- EUR s dph.

Službu si môžete objednať prostredníctvom našeho e-shopu v sekcii služby.

Budeme sa tešiť na spoluprácu s Vami.

Volajte na +421 915 973 229

Zdroj: SIEA/www.zelenadomacnostiam.sk

Aktívny link: www.zelenadomacnostiam.sk

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Spoločnosť EREN GROUP s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *